Over ons

Medio Mei 2016 heeft het wijkplatform een doorstart gemaakt.

Tijdens bijeenkomsten is er een nieuw bestuur gekozen

en zijn er 5 werkgroepen geformeerd.

Bestuur:

  • Voorzitter: Mirjam Leers
  • Penningmeester: Rini van Nuil
  • Secretaris: vacant

Werkgroepen

  1. Groen en natuur

Deze werkgroep houdt zich bezig met ideeën over hoe het groen in de wijk Lindenheuvel eruit zou moeten zien.

Bijvoorbeeld hoe een parkje het best ingericht kan worden of ze zet projecten op zoals ‘Zaaien voor Zoemen’ (project voor bijen) Een groene leefomgeving heeft niet alleen een mooie uitstraling maar draagt bij aan een gezond woon- en leefklimaat. Heb je ideeën over hoe de groene buitenruimte eruit zou moeten zien en werk je hier graag aan mee?

  1. Leefomgeving en veiligheid

In deze werkgroep staan de thema’s verkeersveiligheid, geluidsoverlast, tegengaan van zwerfvuil, goede straatverlichting, toegankelijkheid en het oprichten van buurtpreventieteams centraal. Ook in deze werkgroep is oplossingsgericht denken en aanpakken belangrijker dan klagen. Samen willen we er een veilige leefbare wijk van maken!

  1. Chemelot

Voor deze werkgroep worden vrijwilligers gezocht die het een en ander weten van Chemelot of bereid zijn deze kennis zich eigen te maken. De werkgroep dient als overlegorgaan tussen omwonenden en Chemelot en ze zet zich in voor een structureel overleg tussen bewoners en Chemelot. Ook kan de werkgroep gevraagd en ongevraagd de overheid en Chemelot van advies dienen. Dit alles om het contact met en de veiligheid van Lindenheuvel te bevorderen.

  1. Evenementen

Wie zich aanmeldt voor deze werkgroep houdt van organiseren! De werkgroep Evenementen draagt bij aan de sociale cohesie van de wijk d.m.v. het organiseren van of het ondersteunen van diverse activiteiten zoals de Dag van de Wijk, Burendag, jongerenactiviteiten etc. Er wordt nauw samengewerkt met de verenigingen en de ondernemers van Lindenheuvel.

  1. Gezondheidsplein

De werkgroep Gezondheidsplein houdt zich bezig met thema’s die in nauw verband staan met gezondheid, welzijn en samenleving. Je houdt je bezig met bijvoorbeeld activiteiten rondom armoedepreventie, gezondheid in het algemeen, bestrijding van eenzaamheid, thema’s voor jeugd en jongeren, ouderen etc. Als werkgroep ontplooi je in samenwerking met bv de gemeente, de GGD en of de welzijnsorganisaties diverse nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld het opzetten van een sociaal café, praatgroepen en dergelijke, of help je mee met bestaande initiatieven.

 

Alles over de Geleense wijk Lindenheuvel


U bent nu op de site van

Wijkplatform Lindenheuvel

Het portaal van en voor de wijkbewoners van gemeente Sittard-Geleen


(Aan de site wordt nog gewerkt)