Overleg

Alles over de Geleense wijk Lindenheuvel


U bent nu op de site van

Wijkplatform Lindenheuvel

Het portaal van en voor de wijkbewoners van gemeente Sittard-Geleen


(Aan de site wordt nog gewerkt)


Op Woensdag 13 september 2017 heeft het Wijkplatform met onderstaande agenda overleg gevoerd.


Agenda

1. Opening en notulen vorig overleg

2. Hoogspanningsverbinding onder de grond

3. Opvang Moveoo

4. Overlast "zwervers " op de Bloemenmarkt

5. Stand van zaken wijkagent

6. Verslag Lindenheuvel FIT! en vervolg GIDS-gelden project

7. Duitse middag voor ouderen in de Zeeheldenbuurt

8. Sinterklaas intocht en Kerstevenement

9. Communicatie met Chemelot

10. Uitbreiding BCC en OCI Biogas

11. Afloop overlast Anjelierstraat

12. Rondvraag


In dit overleg heeft onder agendapunt 1 de vastelling van onderstaande notulen plaatsgevonden.


Notulen overleg wijkplatform Lindenheuvel d.d. 17 mei 2017


Aanwezig: Mirjam Leers, Rini van Nuil, Frans Drissen, Hassan Doudouh, Mariet Jans, Suzanne Besters, Klaas Bos, Peter Henssen, Ger Raven, Ben Lesil, Nick Coolen, Carla Thissen, Marcel Kanders, Ton Smits, Patricia Senden, Hub Geenen

Verhinderd: Noel Lebens, May Jung, Piet Hendrikxs, Marscha Bos, Jo Sluyter, Ton Vorselen


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.


2. Notulen vorig overleg

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.


3. Mededelingen bestuur

- In de Zeeheldenbuurt vindt op 24 september een wereldburendag plaats met als doelstelling de vele verschillende nationaliteiten/culturen dichter bij elkaar te brengen. Organisatie door Zeeheldenbuurt, Corry Koster (wijksteunpunt) en Jack Renet (KBO)

- Dag van de wijk moet nog ingepland worden.

- Bewoner uit het wijkdeel Landgraaf had klachten over het voetbalveldje Maaslaan. Deze zijn afgehandeld door Frans Drissen.


4. Verkeersproblemen Resedastraat

Bewoners hebben aangegeven dat ze graag met de gemeente in overleg willen voor een oplossing voor het te hard en roekeloos rijden in hun straat. Ze gaan nog een gezamenlijke brief opstellen maar hebben gevraagd het alvast aan te kaarten in het WPF overleg. Er worden diversie opties besproken en Hassan Doudouh geeft aan dat het probleem in meerdere straten speelt. Frans Drissen verwelkomt het initiatief van de bewoners en wil graag met hun in gesprek.


5. Gebruik lachgas jongeren Heidebloemterrein

Omwonenden hebben geconstateerd dat op het voormalig terrein van de Heidebloem door jongeren van 14-15 jaar lachgaspatronen worden gebruikt en hier hun bezorgheid over geuit. Ben Lesil geeft aan dat Said Hammoud dit als jongerenwerker het beste kan oppakken en zal hierover contact opnemen met Said.


6. Uitbreiden pilot aanpak hondenpoepoverlast

De hondenpoepzakhouders in de Zeeheldenbuurt zijn enthousiast ontvangen en hebben rondom de Van Galenhof geleid tot minder hondenpoepoverlast. Het uitbreiden van de poepzakhouders in de rest van de wijk is volgens Frans Drissen zeker een optie. Knelpunt is echter dat de kartonnen zakjes snel scheef komen te zitten waardoor je ze niet meer uit de houders krijgt. Frans neemt contact op met Mariet Jans en Suzanne Besters van de Zeeheldenbuurt om te kijken hoe hier verder mee om te gaan.


7. Lindenheuvel FIT!

De werkgroep Gezondheidsplein heeft in samenwerking met gemeentelijke instanties en verenigingen een gezondheidsmaand georganiseerd i.k.v. het GIDS-gelden project "Een nieuwe kijk op gezondheid in Lindenheuvel". De gezondheidsmaand zal plaatsvinden in juni onder de naam Lindenheuvel FIT! en wijkbreed gepromoot worden met programmaflyers die deur aan deur verspreid worden en met banners bij de vier entrees van de wijk.


8. Rondvraag

- Patricia Senden (GGD) neemt afscheid als adviseur van de werkgroep Gezondheidsplein. Ze wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en veel succes gewenst in haar nieuwe functie. Haar opvolger is Laura Spauwen die half juli zal aantreden. Tot die tijd neemt Marlou Eggen de honneurs waar.

- Ton Smits geeft aan dat de netheid in de wijk nogal te wensen overlaat. Bijvoorbeeld veel afval rondom de containers op de Bloemenmarkt. Peter Henssen geeft aan dat dit overal speelt en gemeentebreed wordt opgepakt. Een buurtpreventieteam zou ook kunnen helpen maar daar is momenteel weinig animo voor.

- Ton Smits vraagt hoe het met de werkgroepen staat. Mirjam Leers antwoordt dat er vooralsnog weinig terugkoppeling plaatsvindt.

- Klaas Bos vraagt naar de datum van het volgend overleg. Dit vindt plaats op woensdag 13 september. Aangezien Piet Hendrikxs nooit op een woensdag kan vraagt Mirjam of in het vervolg een dinsdag ook een optie is. Omdat de meesten 13 september al gereserveerd hebben blijft deze datum staan. Daarna wordt bekeken of het volgende overleg op een dinsdag kan.

- Carla Thissen (ZoWonen) geeft aan dat het Veilige Buurten Team in de Amer van Dongenflat geen succes is gebleken en definitief is opgeheven.

- Peter Henssen meldt parkeeroverlast bij school Het Heuvelke op de Dahliastraat. Hassan Doudouh neemt het op met de schoolagent.

- Nick Coolen stelt zich voor als buurtbeheerder ZoWonen voor stadsdeel 2 en Beek.

- Rini van Nuil meldt dat er i.k.v de verkeersveiligheid haaientanden zijn geplaatst bovenaan de Bosweg.


9. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.